ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ನಡಿಗೆಯ-ವೇಗ,ಓಟದ-ವೇಗ,ಗತಿ,ರೀತಿ,ಹೆಜ್ಜೆ,ಹೆಜ್ಜೆದಾಪು
    ಉದಾಹರಣೆಯಪದ ಬಳಸುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ