ನಡತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸು

  1. ನಡತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸು,ನಡತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ