ನಗ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ

ನಗ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ

  1. ನಗ್ನಚಿತ್ರ ಯಾನಗ್ನಶಿಲ್ಪ,ನಗ್ನಾಕೃತಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ