ನಗರದ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗ

ನಗರದ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗ

  1. ವಿಸ್ತರಣೆ,ಬಡಾವಣೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ