ನಂಬಿಕೆಯನ್ನುಉಂಟುಮಾಡುವುದು

ನಂಬಿಕೆಯನ್ನುಉಂಟುಮಾಡುವುದು

  1. ಆಶ್ವಾಸ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: