ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಂಜಿಕ್ಕು

  1. ವಿಷಹಾಕು,ನಂಜಿಡು
    ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ