ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಂಜಿಕ್ಕು

  1. ವಿಷಹಾಕು,ನಂಜಿಡು
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ