ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊ

  1. ______________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ