ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ

  1. ಸಮಾರಂಭ,ಉತ್ಸವ,ಹಬ್ಬ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ