ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆ

  1. ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ