ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದ್ರವರೂಪದ ಪದಾರ್ಥ

  1. ರಸ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ