ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊರೆಯಿಲ್ಲದ

  1. ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ,ಒಂದೇ ಇರುವ
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊರೆಯಿಲ್ಲದ

  1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊರೆಯಿಲ್ಲದ

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊರೆಯಿಲ್ಲದ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊರೆಯಿಲ್ಲದ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ