ದೊಡ್ಡ ನೀರುಸುಳಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡ ನೀರುಸುಳಿ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ