ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ

  1. ಗರ್ವಿಷ್ಠ,ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ,ದುರಹಂಕಾರದ,ಮೇಲರಿಮೆಯ,ಅಹಂಭಾವದ
    ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ