ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ

  1. ಗರ್ವಿಷ್ಠ,ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ,ದುರಹಂಕಾರದ,ಮೇಲರಿಮೆಯ,ಅಹಂಭಾವದ
    ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ