ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ

  1. ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ