ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ

  1. ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ