ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವುದು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವುದು

  1. ಬೆಳೆಸುವುದು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ