ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡು

  1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ