ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದು

  1. ವಿಸ್ತರಣ,ಹಿಗ್ಗುವುದು,ಹರಡುವುದು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ