ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ

  1. _______________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ