ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೈವಾನುಗ್ರಹ

  1. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ