ದೇಹದ ಭಂಗಿ

  1. ________________-


ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ