ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

  1. ದೈವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ