ದುಷ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದುಷ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

  1. ಅಪರಾಧದ,ದೋಷಾತ್ಮಕವಾದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ