ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದುರಾಗ್ರಹ

  1. ಹಟಮಾರಿತನ
  2. ಮೊಂಡ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ