ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಬೋಗಾಧಿಕಾರ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಬೋಗಾಧಿಕಾರ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ