ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಿಗಿಲುಗೊಳ್ಳು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ