ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾಳಿಗೊಳ ಗಾಗದ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ