ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರುಹೆಂಡ

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ