ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸು

  1. ಮರುಳುಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ