ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿದ್ರ್ಯ

  1. ಬಡತನ,ರಿಕ್ತತೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ