ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿದೀವಿಗೆ

  1. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಬೆಳಕು ನೀಡುವಂಥದು
    ವಚನಗಳು ಹಿಂದಿನ, ಇಂದಿನ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾರಿದೀವಿಗೆಗಳು.


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[]], en: