ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿತಪ್ಪು

  1. ಹಾದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪು,ದಾರಿ ತಿಳಿಯದಾಗು
    _____________________
    ಆತನ ಹೇಳಿಕೆ ದಾರಿತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿತಪ್ಪು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿತಪ್ಪು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿತಪ್ಪು

  1. ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿ,ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬೀಳು
    ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ