ದಪ್ಪ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಪ್ಪ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆ

  1. ________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ