ದಪ್ಪ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಪ್ಪ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆ

  1. ________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ