ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಟ್ಟವಾಗು

  1. ಮೇಳವಿಸು,ದಟ್ಟೈಸು
    ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಟ್ಟವಾಗು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ