ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತ್ರಾಸ ಕೊಡು

  1. ತೊಂದರೆ ಕೊಡು,ಬಾಧಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ