ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತ್ರಾಸ ಕೊಡು

  1. ತೊಂದರೆ ಕೊಡು,ಬಾಧಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ