ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ಶ್ರಮಸಾಧ್ಯವಾದ,ಪ್ರಯಾಸಕರ,ತ್ರಾಸದಾಯಕ
    ಉದಾಹರಣೆಯಪದ ಬಳಸುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ