ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೋರ್ಪಡಿಸು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೋರ್ಪಡಿಸು

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ