ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೋಡು ಗುಂಡಿ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ