ತೊದಳ್ನುಡಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊದಳ್ನುಡಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊದಳ್ನುಡಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ