ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊದಳುನುಡಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊದಳುನುಡಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ