ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊದಲುನುಡಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊದಲುನುಡಿ

  1. ಕಲಭಾಷೆ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ