ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊದಲುನುಡಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊದಲುನುಡಿ

  1. ಕಲಭಾಷೆ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ