ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡರ್ಚಿಕೊಳ್

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ