ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಚಿಕೊಳ್

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ