ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಂಬತ್ತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ