ತೆಳುವಾದುದು

  1. ಅಸಿದು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ