ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಪ್ಪರಿಸು

  1. ತೆಪ್ಪತ್ತುಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಪ್ಪರಿಸು

  1. ___________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ