ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಪ್ಪರಿಸು

  1. ತೆಪ್ಪತ್ತುಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಪ್ಪರಿಸು

  1. ___________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ