ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

  1. ಭರ, ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರಾಪಣ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[]], en: