ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಂಡೆಸುತ್ತು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ