ತುಸು ಬೆಚ್ಚಗೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ