ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತುರುಗಾಲು

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ