ತುಂಬಿರುವ

  1. ತುಂಬಿದ,ಭರಿತ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ